BaSys.cz BaSys.cz BaSys.cz

Pro Audio

Na ven

Na doma

Do auta
Témata Zavřít X

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností BaSys CS spol. s r.o. od 1. ledna. 2014.

Obchodní podmínky blíže určují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BaSys CS spol. s r.o., se sídlem Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10, IČ:49615581, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 21201 u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Elektronická platba

„Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. "

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost BaSys CS spol. s r.o., se sídlem Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10; IČ: 49615581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 21201. BaSys CS spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. BaSys CS spol. s r.o. je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Takto přijatou objednávku prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v poslední fázi nákupního procesu.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, není možné uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli, že dodaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel dodanou věc převzal:

 • má dodaná věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • dodaná věc se hodí k účelu, pro který prodávající je užití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • dodaná věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je dodaná věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • dodaná věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li dodaná věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti dodané věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění zjištěné vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu dodané věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo dodanou věc opravit. To platí i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době minimálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

1. BaSys CS spol. s r.o. se zavazuje poskytnout koncovému uživateli, za níže uvedených podmínek, bezplatnou opravu výrobků dodávaných a distribuovaných společností BaSys CS spol. s r.o., pokud se v průběhu níže stanovené záruční doby vyskytnou na výrobku vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním. Společnost tímto prohlašuje/zaručuje se, že výrobek nebude mít v období běhu záruční doby materiálové ani výrobní vady. V případě, že se v záruční době projeví materiální či výrobní vady výrobku, bude výrobek bezplatně opraven, nebo budou vyměněny jeho vadné části.

 

2. Při uplatnění práv plynoucích z uvedené záruky, tj. v případě nutnosti opravy výrobku v době platnosti této služby, je nutné kontaktovat společnost BaSys CS spol. s r.o. na adrese Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10. Oprava plynoucí ze služby záruky se provádí vždy a pouze v autorizovaném servisu BaSys CS.

 

3. Záruční doba činí 24 měsíců od data koupě výrobku (u pasivních reproduktorů značky BOSE je záruka 60 měsíců). Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.

 

4. Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutné současně předložit:

 • výrobek s příslušenstvím, nejlépe v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem.
 • originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad- účtenka, paragon; faktura s datem prodeje).

 

5.         a) Záruka se nevztahuje na vady (škody) způsobené:

 • přírodními živly (blesk, voda, oheň a jiné) a v jejich důsledku či v souvislosti s nimi a v důsledku či v souvislosti s napěťovou špičkou v rozvodné síti a v důsledku dalších událostí, které Společnost není schopna ovlivnit;
 • odcizením, poškozením (zejména vnějším mechanickým), běžným opotřebováním, přetížením (zejména výkonovým) výrobku apod. a v důsledku toho či v souvislosti s tím;
 • úpravou technických vlastností výrobku a neoprávněnou úpravou popř. změnu hodnot (parametrů) výrobku; 
 • přepravou výrobku od zákazníka nebo k zákazníkovi;
 • nesprávným užíváním výrobku, tj. zejména - používání výrobku k jiným než obvyklým účelům či v rozporu s návodem k obsluze (použití) výrobku, - instalací či užíváním výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními předpisy platnými na území, na kterém je provozovaný (tj. tuzemsko popř. SR) – nesprávnou, chybně provedenou či nevhodnou montáží či instalací výrobku, - nesprávným zapojením výrobku na jiné než stanovené napájecí napětí -  vniknutím cizích (organických či anorganických) látek do výrobku (úmyslným i neúmyslným resp. náhodným);
 • zanedbáním péče či nesprávnou péčí o výrobek;
 • nesprávným uložením či skladováním výrobku (tj. zejména skladování mimo rozmezí teplot, ve vlhkém, prašném či chemicky popř. jinak nevhodném prostředí);
 • demontáží krytů výrobku;
 • v důsledku vad zařízení, ke kterému či do kterého byl výrobek zapojen a v důsledku či ve spojení s vadami neoriginálního příslušenství tj. příslušenství neposkytnutého Společností či prodejcem (autorizovaným dealerem Společnosti) popř. autorizovaným servisem;
 • opravou výrobku, která nebyla vykonána autorizovaným servisem.

 

b) Záruka se nevztahuje na baterie, obaly, obsah a data uložená ve výrobku, nadměrně opotřebované mechanické a snímací části výrobku. Dále se za vadu nepovažuje upgrade firmwaru přístroje, odstranění otisku obrazu ze zobrazovače, vyčištění přístroje a mechanické poškození datových médií.

c) Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje a škodu či riziko vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

 

Důležité upozornění:

 

Na základě neúplného či neoprávněně změněného dokladu o koupi nelze záruku uplatnit a záruka je z toho důvodu neplatná. BaSys CS má právo odmítnout bezplatnou opravu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky (viz. čl. 4)  splněny, zejména nebude-li předán výrobek s příslušenstvím v originálním, nebo dostatečném balení, bude-li výrobek mechanicky poškozený, znečištěný, nebo nadměrně opotřebovaný. Dále pokud nebude výrobek dodán s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude-li předložen řádně a čitelně vyplněný originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad-účtenka, paragon; faktura s vyznačeným datem prodeje).

BaSys CS eviduje výrobní čísla všech, jejím prostřednictvím odvezených a na trh dodaných výrobků, a vylučuje jakoukoli odpovědnost za vady výrobků dovezených a dodaných na trh jinými subjekty.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí internetového obchodu, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat na adresu provozovatele anebo elektronickou poštou na adresu prodávajícího info@basys.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno, či nadměrně opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem anebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny zpět na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy. Kupující má právo písemně nesouhlasit s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro správné doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@basys.cz, anebo má možnost vložit komentář na příslušném místě - SEND FEEDBACK. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019

1

Porovnat produkt